ΕΡΓΑ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ    / ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  RSS 2.0 

Έργο TRACES: ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επώασης δημιουργικών επιχειρηματικών ιδεών/ Δείτε βίντεο

. (14/10/2020)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Interreg - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Έργο: AGROINNOECO -Αανάπτυξη ενός οικοσυστήματος διαπεριφερειακής καινοτομίας στη Βαλκανική-Μεσόγειο για την ωρίμανση και την ενσωμάτωση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων. (13/11/2019)

περισσότερα »

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

Έργο: SPARC - Δημιουργικοί κόμβοι με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Αξιοποίησης Πόρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ((MIS 5003273)) (13/11/2019)

περισσότερα »