ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.12/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων με δυνατότητα παραγγελίας, παρακολούθησης και επισκόπησης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από όλες τις κλινικές, μονάδες, ιατρεία και εργαστήρια του νοσοκομείου "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (09/04/2021)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια ενός «Χειρουργικού ΩΡΛ συστήματος ενδοσκόπησης HD με εργαλεία» - Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ".

Περίληψη της υπ’ αριθμ. 14/2021 διακήρυξης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (08/04/2021)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ)

. (12/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ για την υλοποίηση του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENICBCMED 2014-2020

. (09/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για την υλοποίηση του έργου MedSt@rts του Προγράμματος ENICBCMED 2014-2020

. (09/03/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (Ιαπωνία, Κορέα)

. (25/02/2021)

περισσότερα »

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » του CREATIVE@HUBS

. (23/02/2021)

περισσότερα »

Γ.Ν.Π. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Τεσσάρων (4) Μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος»

Περίληψη της υπ’ αριθμ. 3/2021 διακήρυξης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Τεσσάρων (4) Μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος», (09/02/2021)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ)»

. (05/02/2021)

περισσότερα »

Γ.Ν.Π. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ««ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ» CPV 09344000-2

Περίληψη της αριθμ. 33/2020 διακήρυξης (05/02/2021)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»: προκήρυξη ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός «Ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-ARM (05/02/2021)
Γ.Ν.Π. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ(ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ (04/02/2021)
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Mία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη - δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. (30/12/2020)
Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι, Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κατάθεση ανοικτών προσφορών, και συνεχίσεως δια προφορικών προσφορών για την Αξιοποίηση - Εκμίσθωση Τεσσάρων Διατηρητέων Ισογείων Καταστημάτων επί των οδών Αγ. Ανδρέου 76-76α-76β και Όθωνος Αμαλίας 61-62 με CPV 38434580-5 (01/12/2020)
Το Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 50/9-11-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΞΓΥ46906Λ-ΕΦ3) Έγκριση: προκήρυξης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός «Ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-ARM για την Ορθοπεδική Κλινική», προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (11/11/2020)
Το Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα υπ’ αριθμ. 4/6-5-2020 (θέμα 16ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΜΣΨ46906Λ-ΦΕΑ) με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Αξονικού τομογράφου 64 τομών, μέσω χρηματοδότησης της 6ης Υ.ΠΕ., προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (30/10/2020)
Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από: Την αρ. 6ης/2020 θέμα 55ον με ΑΔΑ Ψ74346906Λ-4ΤΕ Απόφαση του ΔΣ έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ». (22/10/2020)
Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού «Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς». (03/09/2020)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" (27/07/2020)
Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την Προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΩΝ) CPV 331416013-0 KAE 1311 ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.300,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). (24/07/2020)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››