Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ
Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ

Τίτλος έργου: «1278-ManuFactUring education and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic – Ionian aREa  PLUS

Ακρωνύμιο Έργου: FUTURE 4.0  PLUS

Πρόγραμμα Χρηματοδότισης: INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014-2020

Προυπολογισμός εργου: 158.060,00  €

Προυπολογισμός για το Επιμελητήριο Αχαίας: 18.200,00

Επικεφαλής εταίρος: Veneto Region (IT)

Διάρκεια έργου: 6 μήνες

Εταιρικό Σχήμα:

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από:

  • Επικεφαλής Εταίρος: Veneto Region (IT)
  • Εταίρος 2:Confindustria Veneto SIAV S.p.A. (IT)
  • Εταίρος 3 : Polytechnic University of Bari (IT)
  • Εταίρος 4 : Chamber of Achaia (GR)
  • Εταίρος 5: Primorje-Gorski Kotar County (HR)
  • Εταίρος 6 : Chamber of Commerce and Industry, Tirana (AL)

ASSOCIATED PARTNERS

  • GR:University of Patras –  LABORATORY FOR MANUFACTURINGSYSTEMS AND AYTOMATION (LMS)

Σύντομη Περιγραφή έργου:

Στόχος του έργου είναι η κεφαλαιοποίηση και ανάδειξη των δράσεων και των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου FUTURE 4.0 αναφορικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων του νέου σημαντικού μετασχηματισμού της μεταποιητικής βιομηχανίας, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της νέας ψηφιακής εποχής που ονομάζεται Industry 4.0.

Η Ναυτική Βιομηχανία, η Ναυπηγική και η σχετική εφοδιαστική αλυσίδα στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, προς τον σημαντικό μετασχηματισμό της μεταποιητικής βιομηχανίας, της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, που περιλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία της αλυσιδωτής διαδικασίας με επιπτώσεις στην παραγωγή, τις διεταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και απαιτεί νέα τεχνολογικά πινέλα και εργαλεία.

Το αρχικό  έργο FUTURE 4.0 ανέπτυξε πειραματική μεθοδολογία μεταφοράς τεχνογνωσίας που απευθύνεται στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο τη στήριξη της μετάβασής τους προς τη Βιομηχανία 4.0 και την άρση των εμποδίων στην καινοτομία μεταξύ πανεπιστημίων,κέντρων έρευνας και επιχειρήσεων.

Τα εργαλεία και τα μοντέλα σχεδιάστηκαν και δοκιμάστηκαν για να ενισχύσουν τις ικανότητες, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεχνολογικές ανάγκες και τάσεις, και να επανεξετάσουν  το σύνολο των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που επιτρέπουν τον βιομηχανικό μετασχηματισμό και τον διαμοιρασμό τους με αποτελεσματικό τρόπο και να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της ναυπηγικής βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ανθεκτικότητά τους στις συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβολή των επιτευγμάτων του έργου, το νέο FUTURE 4.0 PLUS θα υλοποιήσει δράσεις για την αξιοποίηση της παραγόμενης τεχνογνωσίας, καθιστώντας το ευρέως διαθέσιμο, ιδίως για εταιρείες και ιδρύματα κατάρτισης που προσεγγίζουν τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και ψηφιακή διάσταση.

Με στόχο το σενάριο του Εργοστασίου του Μέλλοντος, θα διοργανωθούν στοχευμένα εργαστήρια και εκδηλώσεις για την προσέγγιση  του Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας 4.0 από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με την ανταλλαγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, την εισαγωγή περαιτέρω εφαρμογών και εργαλείων μάθησης και την ενίσχυση του Δικτύου που δημιουργήθηκε μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου.

Ένα νέο περιεχόμενο επικοινωνίας, όπως το βίντεο εκμάθησης, θα σχεδιαστεί για να απεικονίζει τις κύριες πτυχές του έργου FUTURE 4.0 και την πρακτική και αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας μεταφοράς τεχνογνωσίας. Επιπλέον, τα σχετικά περιεχόμενα σχετικά με τον Τεχνολογικό Χάρτη  που αναπτύχθηκε θα τονιστούν. Οι πιο εμπνευσμένες συνεισφορές και εμπειρίες που προέκυψαν από την Πιλοτικές Δράσεις θα κοινοποιούνται σε ειδικό διαδικτυακό χώρο, όπου επίσης η ανάλυση και οι έρευνες του έργου που θα έχουν ελεγχθεί και επικαιροποιηθεί θα είναι στη διάθεση για διαβούλευση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του έργου : 
https://future4.adrioninterreg.eu/