Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ
Ωρες Κοινού Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ - 14.00 μ.μ

Ταυτότητα Έργου/ Project Identity

Ακρωνύμιο Έργου/ Project acronym: WISER

Τίτλος Έργου: Γυναικοκεντρική Παρέμβαση για την Ανθεκτικότητα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας/ Women-centred Intervention for Social Entrepreneurship Resilience
Πρόσκληση/ Call: AMIF-2023-TF2-AG-CALL
Θεματικός Άξονας/ Topic: AMIF-2023-TF2-AG-04-LABOUR
Είδος δράσης/ Type of action: AMIF-PJG-Grants
Διαχειριστική Αρχή χρηματοδότησης: Granting authority: European Education and Culture Executive Agency
Διάρκεια Έργου/ Project Duration: 24 μήνες/ 24 months

Εταιρικό Σχήμα/ Partnership scheme:

 • 1 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y Spain Coordinator
 • 2 ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN A TRAVES DE LA EDUCASpain Partner
 • 3 PRO ARBEIT – KREIS OFFENBACH (AOR)- KOMMUNALES JOGermany Partner
 • 4 KIZ SINNOVA GESELLSCHAFT FUR SOZIALE INNOVATIONE Germany Partner
 • 5 KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU Greece Partner
 • 6 ACHAIKI EPIMELITIRIAKI ANAPTYKSI Greece Partner
 • 7 PROGRAMMA INTEGRA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Italy Partner
 • 8 CESIE Italy Partner
 • 9 PANEVEZIO PREKYBOS PRAMONES IR AMATU RUMAI Lithuania Partner
 • 10 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Poland Partner
 • 11 SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMI Cyprus Partner
 • 12 EUROPEAN MIGRANT PLATFORM Belgium Partner
 • 13 HEADWAY A.E. Greece Associated
 • 14 KMOP – KOMVOS EKPAIDEFSIS KAI KAINOTOMIAS ASTIKI MGreece Associated
 • 15 ELLINIKO FOROUM PROSFIGON Greece Associated

Περίληψη Έργου/ Project summary:

Οι γυναίκες, οι μετανάστες και οι νέοι αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και, ταυτόχρονα, παραδόξως, υποεκπροσωπούνται στην επιχειρηματικότητα, η οποία αντιπροσωπεύει μια χαμένη ευκαιρία για καινοτομία, δημιουργία κοινωνικής και οικονομικής αξίας και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Σκοπός του WISER είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή και την αποτελεσματική ένταξη των μεταναστριών στην αγορά εργασίας μέσω μιας νέας, πολυδιάστατης και πολυδιάστατης προσέγγισης που εστιάζει στη μείωση των εμποδίων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της ως επιλογής σταδιοδρομίας για τις μετανάστριες.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα συνδυάζει κάθε ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δημιουργία κοινωνικής αξίας. Είναι η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών, καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων σε σημαντικές και παραμελημένες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία. Εν ολίγοις: είναι μια εναλλακτική ερμηνεία της επιχειρηματικότητας που εστιάζει στον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και όχι στη μεγιστοποίηση του κέρδους.
Κατά τη διάρκεια 24 μηνών, η κοινοπραξία WISER θα:
α) Προσαρμόσει τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών όπως κατάρτιση, καθοδήγηση, καθοδήγηση, δικτύωση, συμβουλές, επιχειρηματική ανάπτυξη, τεχνική βοήθεια και συνδέσμους με δωρητές/επενδυτές/επιχειρηματικούς αγγέλους σε πιθανές, αρχικές και εδραιωμένες μετανάστριες κοινωνικές επιχειρηματίες (WISER Hubs ).
β) Ενδυνάμωση γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας) σχετικά με τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και νοοτροπία να σχεδιάζουν, να ξεκινούν, να διευθύνουν και να αναπτύσσουν επιχειρήσεις που επιδιώκουν κοινωνικούς στόχους και γίνονται κοινωνικοί επιχειρηματίες (WISER Skills Boosters).
γ) Δημιουργία δύο πολυμερών ομάδων που θα επιδιώξουν πολυμερείς ανταλλαγές με στόχο την ενίσχυση της ένταξης των τοπικών οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού δυναμικού των μεταναστριών ακολουθώντας μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (Κοινότητες Πρακτικής WISER).

Women, migrants and young people experience higher unemployment rates and risk of social exclusion and, at the same time, paradoxically, are underrepresented in entrepreneurship, which represents a missed opportunity for innovation, social and economic value creation, and job creation.
The purpose of WISER is to enhance the participation and effective inclusion of migrant women in the labour market through a novel, multistakeholder and multidimensional approach that focuses on reducing the barriers to social entrepreneurship and on enhancing its attractiveness as a career choice for migrant women.
Social entrepreneurship combines any private entrepreneurial activity with the creation of social value. It is the process of designing and implementing effective, innovative, and sustainable solutions to important and neglected social and environmental challenges that have negative impacts in the society. In short: it is an alternative interpretation of entrepreneurship that focuses on positive social impact rather than profit maximisation.
Over the course of 24 months, the WISER Consortium will:
a) Adapt existing support structures to provide services such as training, coaching, mentoring, networking, advice, business development, technical assistance and links to donors/investors/business angel to potential, early-stage and established migrant women social entrepreneur (WISER Hubs).
b) Empower non-EU female nationals (including beneficiaries of international protection) on relevant knowledge, skills, competences and the mindset to plan, start, run and grow businesses that pursue social objectives and become social entrepreneurs (WISER Skills Boosters).
c) Establish two multistakeholder groups that will pursue multilateral exchanges aimed at enhancing the inclusiveness of local entrepreneurship ecosystems and the entrepreneurial potential of migrant women following a bottom-up approach (WISER Communities of Practice).

.

Περισσότερες Πληροφορίες/ More information:

 • Ιστότοπος/ Website: h
 • Facebook
 • Linkedin: